Paul Klee El Jardin de Rosas

这个神奇的粉笔柔和的绘图新浪彩票受到保罗·克利的启发’s “Jardin de Rosas”. If you’不熟悉Paul Klee’工作,花一分钟并盛宴你的[...]